Stavebný dozor

Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby

Viac info

Stavbyvedúci

Vedenie realizácie stavieb podľa projektovej, rozpočtovej, technickej a výrobnej dokumentácie v súlade s právnymi a technickými normami...

Viac info

Technický dozor

Úlohou TD je kontrola priebehu prác, ich kvality, súlad s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a právnymi predpismi...

Viac info

Poradenstvo

Zahŕňa hlavne poradenstvo pri kúpe nehnuteľnosti, posúdenie jej stavu, zistenie veku nehnuteľnosti, návrhy úspor energií...

Viac info

Cenník

Cena za výkon stavebného dozoru

 

Odmena za výkon stavebného dozoru je závislá od viacerých faktorov a je stanovená individuálne na základe Vašich potrieb a požiadaviek, na základe dohody.

Cenu ovplyvňuje hlavne objem kontrolovaných prác, doba výstavby, rozsah prác a počet úkonov, ktoré je potrebné vykonať v stavebnom konaní voči príslušnému stavebnému úradu, správe katastra, Obvodnému úradu životného prostredia, SSE, a.s., SPP, a.s., Slovak Telekomu, a.s. a pod.

Čo ponúkame