Stavebný dozor

Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby

Viac info

Stavbyvedúci

Vedenie realizácie stavieb podľa projektovej, rozpočtovej, technickej a výrobnej dokumentácie v súlade s právnymi a technickými normami...

Viac info

Technický dozor

Úlohou TD je kontrola priebehu prác, ich kvality, súlad s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a právnymi predpismi...

Viac info

Poradenstvo

Zahŕňa hlavne poradenstvo pri kúpe nehnuteľnosti, posúdenie jej stavu, zistenie veku nehnuteľnosti, návrhy úspor energií...

Viac info

Stavebný dozor

Stavebný dozor je zárukou, že stavba sa zrealizuje v zmysle projektovej dokumentácie a stavebného povolenia, podľa dohodnutého harmonogramu prác a financie, ktoré investor do výstavby vloží, budú využívané s maximálnou efektívnosťou, bez negatívnych dopadov na kvalitu stavby.

Stavba je zložitý proces, ktorý si vyžaduje odbornú znalosť v obore stavebníctva a potrebnú prax. Je Vašou prioritou kontrolovať prácu dodávateľa stavby, prípadne jeho subdodávateľov.

 

Podľa Vašich požiadaviek Vám zabezpečím pred začatím realizácie výstavby:

- projektovú dokumentáciu

- výberové konanie zhotoviteľa stavby

- odborné a právne poradenstvo pri uzatvorení zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby

 

V konaní so stavebným úradom:

- Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely – zmenu druhu pozemku – 

   legalizáciu výstavby

- Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na 

  čas kratší ako jeden rok

- Žiadosť o stavebné povolenie

- Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 Zákona o územnom plánovaní  

  a stavebnom poriadku č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ a § 7 

  Vyhl. č.453/2000 Z.z .

- Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

- Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby

- Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

- Návrh na kolaudáciu stavby

- Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

- Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

- Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 Zák. č. 50/76 Zb. v znení noviel /Stavebný zákon/ a § 6 

  Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia staveb. zákona

 - Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 Zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel /Stavebný zákon/ a § 5  

  Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia staveb. zákona

- Žiadosť o povolenie terénnych úprav

- Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

- Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

- Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

- Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia

 

Počas realizácie výstavby:

- odovzdanie a prevzatie staveniska formou zápisnice

- priebežné sledovanie dodržiavania technologických postupov a kvality realizácie stavby

- kontrolu dodržiavania realizácie stavby podľa projektu stavby

- sledovanie súladu realizácie stavby s vydaným stavebným povolením

- sledovanie časového harmonogramu výstavby

- kontrolu čerpania finančných prostriedkov v zmysle odsúhlaseného rozpočtu

- po predchádzajúcej konzultácii s investorom prejednávanie a odsúhlasovanie prípadných

  prác nad rámec odsúhlaseného rozpočtu

- preberanie vykonaných stavebných prác alebo ich ucelených častí

- kontrolu vedenia stavebného denníka

- fotodokumentáciu z priebehu výstavby

- zastupovanie stavebníka pred orgánmi štátnej správy pred začatím výstavby, počas

  výstavby, až do preberacieho konania a následnej kolaudácie

- príprava podkladov pre kolaudačné konanie (protokoly o skúškach, certifikáty

  zabudovaných materiálov, revízne správy, skúšky tesnosti a pod.)

 

Po ukončení realizácie výstavby:

- účasť na kolaudačnom konaní

- 1 paré kompletnej dokumentácie stavby vrátane fotodokumentácie z priebehu realizácie

  výstavby formou CD nosiča alebo USB kľúča

- konzultácie a pomoc pri riešení prípadných reklamácií voči dodávateľovi stavby

Čo ponúkame