Stavebný dozor

Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby

Viac info

Stavbyvedúci

Vedenie realizácie stavieb podľa projektovej, rozpočtovej, technickej a výrobnej dokumentácie v súlade s právnymi a technickými normami...

Viac info

Technický dozor

Úlohou TD je kontrola priebehu prác, ich kvality, súlad s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a právnymi predpismi...

Viac info

Poradenstvo

Zahŕňa hlavne poradenstvo pri kúpe nehnuteľnosti, posúdenie jej stavu, zistenie veku nehnuteľnosti, návrhy úspor energií...

Viac info

Technický dozor

Technický dozor investora nie je tzv. vybranou činnosťou vo výstavbe a je vykonávaný na základe mandátnej zmluvy s investorom stavby, v ktorej sa stanoví presný rozsah konania technického dozoru.

Úlohou TDI je kontrola priebehu prác, ich kvality, súlad s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a ostatnými právnymi predpismi. Ďalšou z úloh je sledovanie ekonomickej stránky výstavby, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov, účasť na kontrolných dňoch, úzka spolupráca s projektantom stavby, predkladanie návrhov na zmenu technických riešení a pod.

Činnosť TDI je vykonávaná na základe dobrovoľného záujmu a požiadavky investora stavby.

Čo ponúkame